Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de hierna beschreven gegevensverwerking is ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (hierna “ASFINAG“).

De met de gegevensbescherming belaste persoon van de ASFINAG is bereikbaar onder: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at,T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van onze webshop niet mogelijk is zonder vermelding van persoonsgegevens, vindt gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) altijd vrijwillig en alleen met uw toestemming plaats. Dit geldt ook voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (dochterondernemingen of andere derden).

Wij hebben overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor elektronische communicatie en gegevensbescherming de voorgeschreven technische en organisatorische maatregelen getroffen.

U heeft te allen tijde recht op informatie, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor de technische werking van de webshop worden IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's bij het bezoek aan de ASFINAG-webshop verzameld. Deze dienen uitsluitend voor de traceerbaarheid in geval van storing en probleemoplossing vanuit een technisch oogpunt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Logfiles en Hosting

Wanneer u onze website www.go-maut.at bezoekt, wordt er automatisch informatie van uw eindapparaat naar onze website gezonden. De volgende informatie worden tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen:

 • IP-adres van het eindapparaat
 • Datum en tijd van de toegang
 • Naam en URL van het opgeroepen bestand
 • Website, van waaruit de toegang plaatsvindt
 • Gebruikte browser en indien nodig het besturingssysteem van uw eindapparaat

Deze gegevens worden tot aan de automatische verwijdering 4 maanden bewaard.

De verwerking dient het volgende doel:

De tijdelijke opslag van het IP-adres van de gebruiker door ons systeem is noodzakelijk, om de realisatie van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Met de genoemde gegevens kunnen belangrijke aanwijzingen voor de optimalisatie van de website worden ingewonnen. Foutsituaties kunnen beter worden getraceerd en de gebruikersvriendelijkheid kan worden verbeterd. Deze gegevens dienen ook ter waarborging van de veiligheid van onze systemen (bijv. aanvalsdetectie). Evaluatie voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, par 1, lid f AVG. Ons legitieme belang ligt in het bovengenoemde doel.

Om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, maken wij gebruik van het content delivery-netwerk van onze hostingprovider. Een Content Delivery Network (CDN) is een gedistribueerd netwerk van servers die statische webcontent (afbeeldingen, JavaScript, CSS-bestanden) efficiënt kunnen leveren aan gebruikers en deze zo snel mogelijk regionaal beschikbaar kunnen stellen om de laadtijd te minimaliseren. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, par 1, lid f AVG. Ons legitieme belang ligt in het bovengenoemde doel.

Cookies & toestemming

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze pagina oproept. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, anderzijds dient het om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren.

Via een cookiebanner vragen wij u bij het oproepen van de pagina toestemming om functionele en statistische cookies in te stellen. Functionele cookies zijn noodzakelijk om basisfuncties van de website uit te kunnen voeren. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. U heeft het recht, uw toestemming op elk moment te herroepen. Deze cookies kunt u op elk moment via de instellingen in uw browser wissen.

Daarvoor worden de volgende cookies geplaatst:

NaamOpslagduurSoort/Doel
truendo_cmp1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om uw instellingen voor de gegevensbescherming op te slaan.
Hierdoor kan op deze website de beheersoftware voor gegevensbescherming
de voor de gegevensbescherming relevante functies correct configureren.
__RequestVerificationTokenSessieVoorkomt het ongeoorloofd plaatsen van website-inhoud (zgn. Cross-Site-Request-Forgery).
Bevat geen informatie over de gebruiker
_pk_id13 maandenVerzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website,
zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht,
en welke pagina's werden gelezen.
_pk_ses30 minutenWordt door Matomo Analytics Platform gebruikt
om de paginaoproepen van bezoekers tijdens de sessie bij te houden.

Gegevensanalyse / Matomo

Onze website gebruikt de open source-software "Matomo" (https://matomo.org/) als web-analyse-instrument. Daarmee is het voor ons mogelijk een analyse te maken van het gebruik van de website. Deze analyse heeft als doel de website voor u te verbeteren, doordat o.a. navigatieproblemen van de website opgespoord alsmede functies en aanbiedingen aangepast worden aan uw wensen.

Door Matomo worden onderstaande cookies geplaatst. De in het kader van de cookies geregistreerde gegevens worden onmiddellijk automatisch geanonimiseerd, doordat het IP-adres afgekort wordt opgeslagen en zodoende een herleiding naar uw eindapparaat resp. uw persoon uitgesloten is.

Bovendien worden de gegevens uitsluitend op onze server opgeslagen en niet overgedragen aan andere servers of derden. De registratie met onmiddellijke anonimisering van uw gegevens is voor het gebruik van de website absoluut noodzakelijk.

Omnichannel – Chat

Op onze website wordt gebruikgemaakt van de live-chat uit de Microsoft Dynamics 365 module, Omnichannel for Customer Service (https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/introduction-omnichannel). Deze wordt beschikbaar gesteld door Microsoft Cooperation, 1 Microsoft Way, 98052 Redmond, USA. U kunt de live-chat gebruiken als een contactformulier om bijna in realtime met onze medewerkers te chatten. Bij de start van de chat worden de volgende persoonlijke gegevens gegenereerd:

 • Datum en tijd van de oproep
 • Duur van de oproep
 • Browsertype/-versie
 • Geanonimiseerd Ip-adres (laatste octet wordt verwijderd)
 • Gebruikte besturingssysteem
 • URL van de eerder bezochte website
 • Inhoud van de overgedragen chats
 • Voornaam, achternaam (indien vermeld)
 • E-mailadres (indien vermeld)

Naargelang het gespreksverloop met onze medewerkers kunnen in de chat andere persoonlijke gegevens worden verzameld, die door u worden ingevoerd. We hebben onze systemen in die zin geconfigureerd, dat uw gegevens uitsluitend in de Europese Unie worden verwerkt en opgeslagen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking en gegevensoverdracht is uw toestemming conform art 6 lid 1 letter a AVG. Deze wordt vóór het plaatsen van de cookies en de overdracht van de aangeleverde gegevens verkregen. De verwerking dient ertoe, onze klanten een nog betere service en ondersteuning te kunnen bieden. De chatfunctie maakt een gesprek met ASFINAG-medewerkers in realtime mogelijk en draagt zo bij aan de klanttevredenheid. U heeft het recht uw toestemming op elk moment te herroepen. Deze cookies kunt u op elk moment via de instellingen in uw browser wissen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan het tijdstip van uw herroeping blijft daarbij onverlet. De chatafschriften behoren tot de bedrijfscommunicatie en worden drie jaar lang opgeslagen voor achiefdoeleinden.

Chatbot

Om het vinden van informatie op de website te vergemakkelijken is een zogenaamde chatbot geïntegreerd. Deze kan vragen van de website-bezoeker snel beantwoorden of de website-bezoeker naar een medewerker van het klantenmanagement verwijzen.

Voor zover het gebruik van de chatbot niet zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk is, vindt een gebruik van de persoonsgegevens (bijv. naam, motorvoertuigkenteken) altijd op vrijwillig basis plaats.

Rechtsgronden voor de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in de chatbot van de website is een kosteloze dienstverleningsovereenkomst met de website-bezoeker vlgs. art 6 par 1 lid b AVG.

Chatbot

De chatbot kan op de website van de ASFINAG worden gebruikt.

De chatbot is een dialoogsysteem, dat uw vragen door gebruikmaking van routines en regels beantwoorden kan. Wanneer de chatbot geen passend antwoord kan vinden, zal hij u naar een medewerker van het klantenmanagement verwijzen. Rechtsgrond is een kosteloze dienstverleningsovereenkomst. De chatgeschiedenis wordt opgeslagen, d.w.z. de door u aangegeven gegevens en een geanonimiseerde ID ter markering van de chats. Deze gegevens worden na 90 dagen gewist.

Om een navenant hoge kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de gebruiksmogelijkheid te waarborgen, maakt de ASFINAG gebruik van de volgende taakverwerkers:

Bedrijf: IBM
Adres: Obere Donaustraße 95, 1020 Wien, OOSTENRIJK
Categorie van de taakverwerking: Software as a Service

Informatie over de rechten van de betrokkenen

Conform de privacy-basisverordening staan de betrokkene de volgende rechten ter beschikking:

Recht op informatie

Iedere bij de gegevensverwerking betrokken persoon heeft het recht - nadat hij zijn identiteit heeft aangetoond - van ASFINAG informatie erover te verlangen, of zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval, heeft de betrokkene het recht op verdere informatie over de doelen en de rechtsgrond van de verwerking, de categorieën van de hem betreffende gegevens, de gegevensbronnen, de ontvanger van zijn gegevens, het (niet)bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure inclusief profilering, een mogelijke instructie over zijn rechten en plichten en een kopie van de persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering

Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de betreffende persoon — eventueel met behulp van een aanvullende verklaring — de rectificatie, voltooiing of verwijdering van de hem betreffende gegevens in het kader van de verwerkingsdoelen verlangen. ASFINAG is in het bijzonder verplicht persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwijdering wettelijk is voorzien resp. wanneer een bestaande toestemming voor verwerking is herroepen, geen verdere rechtsgrond voor de verwerking bestaat of wanneer persoonsgegevens voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld niet meer vereist zijn.

Echter bestaat het recht op verwijdering niet, wanneer de verwerking voor vervulling een wettelijke verplichting van ASFINAG of voor waarneming van een taak, die in het openbare belang ligt of in de uitoefening van het openbare gezag gebeurt of voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken verplicht is.

Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokken persoon heeft het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken. Daarvoor moet zijn voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, gedurende een periode, die het ASFINAG mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokken persoon weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • ASFINAG heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking en tegelijkertijd heeft de betrokken persoon ze nodig voor de handhaving, uitoefening of verdediging van zijn rechten;
 • als de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet vaststaat, of de legitieme redenen van ASFINAG zwaarder wegen dan die van betrokkene.

Echter mogen beperkte gegevens ter bescherming van de rechten van een andere persoon, voor belangrijk openbaar belang of voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van de rechtsvorderingen van ASFINAG verder worden gebruikt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokken persoon heeft het recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan ASFINAG beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen resp. – voor zover technisch mogelijk – aan een andere verantwoordelijke te laten overdragen. Dit recht bestaat echter alleen, als de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond van een overeenkomst resp. de toestemming van betrokkene.

Recht op bezwaar

De betrokken persoon heeft het recht, om redenen, die uit zijn speciale situatie resulteren, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Dit recht bestaat alleen, als de verwerking

 • voor de waarneming van een taak, die in het openbare belang licht, verplicht is, of
 • gebeurt in de uitoefening van het openbare gezag, dat aan ASFINAG is overgedragen, of
 • ter bescherming van de legitieme belangen van ASFINAG of een derde verplicht is.

ASFINAG verwerkt dan de persoonsgegevens niet meer, tenzij zij de dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of tenzij de verwerking dient voor de rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Recht op bezwaar tegen directe reclame

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, heeft de betrokken persoon het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens voor het maken van dergelijke reclame. Indien de betrokken persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclame, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Iedere betrokken persoon heeft het recht van beroep bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at.