Privatlivspolitik

Ansvarlig for databehandlingen

Ansvarlig for den efterfølgende beskrevne databehandling er ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, tlf. +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (efterfølgende kaldt for „ASFINAG“).

Databeskyttelsesrepræsentanten hos ASFINAG kan kontaktes på: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, tlf. +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Die ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft lægger megen vægt på beskyttelsen af dine personfølsomme oplysninger. For så vidt brugen af vores webshop ikke er mulig uden angivelse af personfølsomme oplysninger, finder en anvendelse af dine personfølsomme oplysninger (som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse) altid sted frivilligt, og kun med dit samtykke. Dette gælder også for en videregivelse af dine personfølsomme oplysninger til tredjepart (datterselskaber eller øvrig tredjepart).

Vi har truffet de foreskrevne tekniske og organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter for elektronisk kommunikation og databeskyttelse.

Du har til enhver tid ret til oplysning, korrigering eller sletning af dine personfølsomme oplysninger. For den tekniske drift af webshoppen indsamles IP-adresse, dato, klokkeslæt samt viste sider ved besøg i ASFINAGs webshop. Disse bruges udelukkende til gendannelsesmulighed i tilfælde af fejl og afhjælpning af fejl ud fra et teknisk synspunkt. Disse data videregives ikke til tredjepart.

Logfiles og hosting

Ved et besøg på vores website www.go-maut.at fremsendes informationer automatiseret fra din terminal til vores website. De følgende informationer gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil:

 • IP-adresse på enheden
 • Dato og klokkeslæt for adgangen
 • Navn og URL på den hentede fil
 • Website, hvor adgangen finder sted fra
 • Anvendt browser og evt. operativsystem på din enhed

Disse data opbevares i 4 måneder, hvorefter de slettes automatisk.

Behandlingen bruges til de følgende formål:

Vores systems midlertidige lagring af brugerens IP-adresse er nødvendig for at kunne gøre det muligt at levere websitet på brugerens computer. Med disse nævnte data opnår man vigtige holdepunkter for en optimering af websitet. Fejlsituationer afhjælpes nemmere og brugervenligheden forbedres. Disse data bruges også til at garantere sikkerheden på vores systemer (f.eks. identifikation af angreb). Analyser til marketingformål finder ikke sted.

Retsgrundlaget for databehandlingen er Art 6 Afsn 1 pkt. f i GDPR. Vores berettigede interesse ligger i det ovennævnte formål.

For at kunne gøre dit besøg på vores website så behageligt som muligt, benytter vi Content Delivery netværket hos vores hosting-udbyder. Et Content Delivery-netværk (CDN) er et opdelt netværk af servere, med hvilket statisk webindhold (billeder, JavaScript, CCS-filer) formidles effektivt til brugere og hurtigts muligt kan stilles til rådighed på regionalt plan, for at minimere indlæsningstiderne. Retsgrundlaget for databehandlingen er Art 6 Afsn 1 pkt. f i GDPR. Vores berettigede interesse ligger i det ovennævnte formål.

Cookies & Samtykke

Vi indsætter cookies på vores website. Her drejer det sig om små tekstfiler, der gemmes automatisk på din computer, når du henter vores side. Indsættelsen af cookies bruges på den ene side til at udforme besøget på vores website så behageligt som muligt, og på den anden side bruges det til en optimering af brugervenligheden på vores website.

Når du henter siden, beder vi med et cookie-banner om dit samtykke til indsættelse af funktionelle og statistiske cookies. Funktionelle cookies er nødvendige for at kunne udføre grundlæggende funktioner på websitet. Hvis du ikke giver dit samtykke til disse, kan det medføre en begrænsning af funktionaliteten på websitet. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Du kan til enhver tid slette disse cookies via indstillingerne i din browser.

Efterfølgende finder du en liste over de af os satte cookies, som ikke kræver samtykke:

NavnLagringsvarighedFormål
truendo_cmp1 årDenne cookies anvendes til at gemme dine databeskyttelsesindstillinger. På denne måde kan administrationssoftwaren til databeskyttelse konfigurere databeskyttelsesrelevante funktioner korrekt på dette website.
__RequestVerificationTokenAfslutning på sessionAfslutning på session Forhindrer uautoriseret indsættelse af hjemmesideindhold (så kaldt Cross-Site-Request-Forgery). Indeholder ingen informationer og brugeren.
jsVAfslutning på sessionSættes af MTCaptcha og bruges til at gemme den anvendte script-version.
mtv1ConfSumAfslutning på sessionSættes af MTCaptcha som kontroldata til validering.
mtv1PulseAfslutning på sessionSættes af MTCaptcha som identifikationsstreng.

Efterfølgende finder du en liste over de af os satte cookies, som kræver samtykke ved samtykke til alle cookies:

NavnLagringsvarighedFormål
_pk_id13 månederRegistrerer statistikker over besøg fra brugeren på hjemmesiden, som f.eks. antallet af besøg, gennemsnitlig opholdsvarighed på hjemmesiden og hvilke sider, der blev læst.
_pk_ses30 minutterBruges af Matomo Analytics Platform til at spore den besøgendes hentning af sider under dennes session.
_pk_ref6 månederBenyttes af Matomo Analytics platform til identificering af den referring-website, hvorigennem den besøgende er kommet.
YSCAfslutning på sessionBehøves til visning af integrerede social-media-indhold (f.eks. Youtube).
VISITOR_INFO1_LIVE5 månederBehøves til visning af integrerede social-media-indhold (f.eks. Youtube).

Dataanalyse / Matomo

Vores hjemmeside anvender Open Source-softwaren „Matomo“ (https://matomo.org/) som webanalyseværktøj. Det gør det muligt for os at udarbejde en analyse over brugen af hjemmesiden. Denne analyse har til formål at forbedre hjemmesiden for dig, bl.a. ved at navigationsproblemer på hjemmesiden opspores, og funktioner og tilbud tilpasses efter dine ønsker.

Via Matomo indsættes de anførte cookies. Data, som indsamles i forbindelse med disse cookies anonymiseres omgående automatisk, ved at din IP-adresse gemmes forkortet og man dermed kan udelukke en identifikation af din terminal hhv. din person.

Desuden gemmes disse data udelukkende på vores server og formidles ikke til andre servere eller tredjepart. Indsamlingen af dine data med omgående anonymisering er ubetinget påkrævet for driften af hjemmesiden.

Oplysninger om den berørtes rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede følgende rettigheder:

Ret til indsigt

Alle, der er berørt af databehandling, har ret – efter at have bevist deres identitet – at få at vide af ASFINAG, om hans personfølsomme oplysninger bliver behandlet. Hvis dette er tilfældet, er den registrerede berettiget til yderligere oplysninger om formålene samt retsgrundlaget for behandlingen, kategorierne for den registreredes data, datakilderne, modtagerne af den registreredes data, (ikke-)forekomsten af automatiske afgørelser inklusive profilering, en eventuel belæring om sine rettigheder og pligter samt en kopi af personoplysningerne.

Ret til berigtigelse og sletning

Hvis de personfølsomme oplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan den berørte person – om nødvendigt ved hjælp af en supplerende erklæring – forlange berigtigelse, fuldstændiggørelse eller sletning af de pågældende data i henhold til behandlingsformålet. ASFINAG er navnlig forpligtet til at slette personoplysninger, hvis sletningen er juridisk tilsigtet eller hvis et eventuelt eksisterende samtykke for behandlingen er blevet tilbagekaldt, hvis der ikke foreligger andre retsgrundlag for behandlingen, eller hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til.

Retten til sletning består dog ikke, hvis behandlingen sker for at opfylde en af ASFINAG's retlige forpligtelser eller for at varetage en opgave, der ligger i offentlighedens interesse eller sker ved udøvelse af den offentlige sikkerhed, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver registreret er berettiget til at få begrænset behandlingen af personoplysninger. For at kunne gøre det, skal en af følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der er af en sådan varighed, at ASFINAG kan kontrollere, om personoplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses.
 • ASFINAG har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, den registrerede har dog brug for dem for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen inden det står fast, om ASFINAG's legitime interesser går forud for den registreredes interesser.

Begrænsede data må dog fortsat bruges til beskyttelse af en anden persons rettigheder, til vigtige offentlige interesser eller for at udøve, forsvare eller gøre ASFINAG's retskrav gældende.

Ret til overdragelse af data

Den registrerede er berettiget til at modtage personoplysninger, som den registrerede har stillet til rådighed for ASFINAG, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og – såfremt dette er teknisk muligt – at få dem overført til en anden ansvarshavende. Denne ret kan dog kun gøres gældende, hvis behandlingen baserer på et juridisk grundlag, altså en aftale eller et samtykke fra den registrerede.

Ret til indsigelse

Af årsager, der er et resultat af den registreredes særlige situation, er han berettiget til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger. Denne ret består kun, hvis behandlingen

 • er påkrævet for at varetage en opgave, der er i offentlighedens interesse, eller
 • sker for at varetage offentlighedens interesse, som er overdraget til ASFINAG, eller
 • er påkrævet for at varetage ASFINAG's eller tredjeparts legitime interesser.

ASFINAG behandler således ikke længere personoplysningerne, medmindre virksomheden kan dokumentere vægtige beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til sådan markedsføring. Hvis den registrerede frabeder sig behandlingen til direkte markedsføring, vil vi fremover ikke længere bruge personoplysningerne til disse formål.

Klageret hos tilsynsmyndigheden

Enhver berørt har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.