Dokládané tarifně relevantní vlastnosti

U některých tarifně relevantních vlastností je vyžadován doklad!

Následující tarifně relevantní vlastnosti nám musíte doložit

Lze kombinovat následující tarifně relevantní vlastnosti:

Emisní třída CO₂

Emisní třída EURO

Prokazovací povinnost

Emisní třída CO₂ 5

 • bezemisní

Ano

Emisní třída CO₂ 2 - 4

 • EURO VI

Ano

Emisní třída CO₂ 1

 • EURO VI
 • EURO V a EEV
 • EURO IV

Ano

Emisní třída CO₂ 1

 • EURO I - III

Ne

Pomocí kalkulačky emisní třídy CO₂ můžete na několik kliknutí určit emisní třídu CO₂ pro Vaše vozidlo sami a nahrát potřebné ověřovací dokumenty.

Vysvětlení prokazovací povinnosti

Prokazovací povinnost

Určité tarifně relevantní vlastnosti (emisní třída CO₂, emisní třída EURO, typ pohonu) nám musí být doloženy vhodnými prokazovacími dokumenty. Povinnost prokazovat vlastnosti neplatí pro emisní třídu CO₂ 1 a emisní třídu EURO III, II a I. Ty jsou tak jako tak zařazeny do nejvyšší tarifní skupiny.

Prokazovací lhůta

Prokazovací dokumenty zašlete společnosti ASFINAG předem nebo předložte do 30 dnů od oznámení tarifní vlastnosti, která vyžaduje doložení, na prodejním místě GO.
Prodejní místo mýtného GO žádné prokazovací dokumenty nekontroluje. 

Jaké doklady jsou k prokázání požadovány?

Zašlete nám prosím v každém případě (v kopii):

 • Technický průkaz vozidla

Pokud tarifně relevantní vlastnosti z technického průkazu vozidla jednoznačně nevyplývají, zašlete nám prosím další prokazovací dokumenty. Mezi ně patří zejména:

 • Soubory s informacemi pro zákazníky(Customer Information File, CIF)*
 • Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC)
 • CEMT Doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo
 • Shoda výroby (Conformity of Production, CoP) 

*Customer Information File (CIF) je soubor informací obsažený od roku 2019 při nákupu vozidla v dokumentaci k vozidlu. Pokud tyto doklady nemáte k dispozici, můžete si dokument CIF vyžádat přímo od příslušného výrobce vozidla/autorizovaného prodejce.

Jak nám můžete prokazovací dokumenty zaslat

V případě elektronického předání nám zašlete dokumenty k ověření ve formátech PDF, JPG nebo TIF. Jiné formáty nezpracováváme a doklady budou považovány za neposkytnuté!

Jakmile Vám potvrdíme dokládané tarifně relevantní vlastnosti, můžete si stáhnout aktuální Prohlášení o vozidle na portálu SelfCare nebo prostřednictvím následujícího odkazu, popř. požádat o jeho vytištění na prodejním místě mýtného GO. Máme-li k dispozici příslušnou e-mailovou adresu k dané registrační značce, potvrdíme Vám tarifní vlastnosti také e-mailem.

Prokazování vázané na období na portálu SelfCare

Přihlásili jste registrační značku Vašeho vozidla do mýtného systému GO jako registrační značku pro zkušební jízdy nebo převozní značku? Pak platí pro prokazování dokládaných tarifně relevantních vlastností následující pravidla:

 • Prokazovací dokumenty k tarifně relevantním vlastnostem vozidel s registračními značkami pro zkušební jízdy nebo převozními značkami nám zašlete společně s formulářem žádosti vždy zpětně k danému období: pro převozy v období mezi 1. a 15. dnem v měsíci vždy do konce měsíce, pro jízdy v období mezi 16. a posledním dnem měsíce vždy do 15. dne následujícího měsíce. Požadované prokazovací dokumenty k doložení daného období musí být nahrány na portál SelfCare.
  Po prověření oznámení budou v případě pozitivního výsledku ze strany společnosti ASFINAG oznámené registrační značky uloženy do mýtného systému jako převozní registrační značky a Vy o tom budete písemně informováni.

 • Z prokazovacích dokumentů musí být jasně patrné, jakým vozidlem a po jakou dobu jste se pohybovali po rakouské silniční síti zpoplatněné mýtným a jaké tarifně relevantní vlastnosti podléhající povinnému ověření lze k použitému vozidlu přiřadit.

  Pokud vozidlo nebylo pro provoz na pozemních komunikacích nikdy registrováno, může být zařazeno pouze do emisní třídy CO₂ 1, protože rozhodující je datum první registrace.
  Pokud již vozidlo bylo registrováno, je kromě výše uvedených prokazovacích dokumentů vyžadován také starý technický průkaz vozidla s datem první registrace.
  Pokud je požadovaná emisní třída CO₂ a emisní třída EURO přiřazena k nejvyšším tarifním skupinám, není nutné ji dokládat.

Pro vozidla s výměnnými registračními značkami platí následující pravidla:

Pokud se emisní třída CO₂ a emisní třída EURO motorových vozidel liší, musí být na prodejním místě GO uložena ta emisní třída CO2 a emisní třída EURO, pro kterou je stanovena vyšší sazba mýtného.
I v tomto případě je třeba předložit společnosti ASFINAG ke kontrole prokazovací dokumenty všech vozidel, kterým byla výměnná registrační značka přidělena.

V případě chybějících či neúplných prokazovacích dokumentů

Prokazovací dokumenty musí být společnosti ASFINAG doručeny do 30 kalendářních dnů od deklarování tarifně relevantní vlastnosti, která vyžaduje ověření, na prodejním místě GO.

 • Pokud neprokážete tarifně relevantní vlastnosti včas a s požadovanými doklady, bude vozidlo zařazeno do příslušné nejvyšší tarifní skupiny (emisní třída CO2 1 a emisní třída EURO 0 až III).

 • Pokud jsou tarifně relevantní vlastnosti, které vyžadují ověření, na základě předložených ověřovacích dokumentů ověřeny pouze částečně, uloží se do mýtného systému již ověřená tarifní vlastnost a tarifní vlastnost, která dosud ověřena nebyla, se znovu zařadí do emisní třídy CO₂ 1 nebo emisní třídy EURO I, a tím do nejvyšší tarifní skupiny.

  Například: Na prodejním místě GO uvedete emisní třídu CO₂ 2 a emisní třídu EURO VI. Doložíte emisní třídu EURO VI, nikoli však emisní třídu CO₂ 2. Po uplynutí lhůty na ověření systém automaticky vrátí vozidlo do emisní třídy CO₂ 1.

Tarifně relevantní vlastnosti (emisní třída CO₂, emisní třída EURO) jsou uloženy centrálně v mýtném systému společnosti ASFINAG. Za účelem opravy emisní třídy uložené v palubní jednotce GO-Box není nutné navštívit prodejní místo GO.

Aktuální prohlášení o vozidle si můžete kdykoli stáhnout na portálu SelfCare nebo prostřednictvím následujícího dotazu po identifikaci pomocí osobního identifikačního čísla (PAN) a čísla palubní jednotky vozidla (OBU ID).
Nejnovější prohlášení o vozidle můžete i nadále získat také na prodejním místě GO.

V opačném případě Vás společnost ASFINAG buď písemně nebo prostřednictvím orgánu mýtného dozoru vyzve k zaplacení náhradního mýtného za nedovedené nebo jen částečně odvedené mýtné.